6, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

వెలుగు నీడల వేపు వేలు


శ్రీరంగం గోపాల రత్నం పాడిన ఎంకి పాట
‘‘ యేటి దరి నా యెంకి’’
‘ ఈ రేతి రొక్కెతవు యేమొచ్చినావే ?’
     ‘ఆడు నేనిక్కడే ఆడినామమ్మా !’
యేటి నురగల కేసి యేటి సూశేవే ?’
   ‘ మా వోడి మనసిట్టె మరుగుతాదమ్మా !’
‘సెంద్ర వొంకలొ యేటి సిత్ర మున్నాదె !?’
   ‘ వొంక పోగానె మా వాడొస్తడమ్మా !’

‘ఆడు నేనిక్కడే ఆడి నామమ్మా !’
‘మా వోడి మనసిట్టె మరుగుతాదమ్మా !’
‘వొంక పోగానె ఆడొస్తడమ్మా !’
( ఎంకి పాటలు ... నండూరి  సుబ్బారావు )