30, డిసెంబర్ 2014, మంగళవారం

రసాలూరు సాలూరు ... రాజేశ్వర రావు గారి మధుర గానం ...


ధన్యవాదాలు : youtube