26, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

విజయ నగరం మహా రాజా ప్రభుత్వసంస్కృత కలాశాల పూర్వ విద్యార్ధల సమావేశం

విజయ నగరం ప్రభుత్వ మహా రాజా  సంస్కృత కలాశాల పూర్వ విద్యార్ధుల సమావేశం తే 7-10-2012న జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మా 1969 - 1972 బ్యాచ్ కు చెందిన మిత్రులం కలిసి ఆనందంగా గడిపాం ! దానికి చెందిన ఫొటోలు కొంచెం ఆలస్యంగానయినా  ఈ వేడుక బ్లాగులో పెడుతున్నాను. త్వరలో పూర్వ విద్యార్ధల రచనలతో ఒక పుస్తకం వెలువడనుంది. అప్పుడు మళ్ళీ అందరం కలవబోతున్నాం ! ఆ పుస్తకంలో మా బ్యాచ్ వాళ్ళవే కాక కాలేజీలో చదివిన పూర్వ పూర్వ విద్యార్ధుల రచనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వారిలో సాహిత్య లోకంలో చాలా ప్రసిద్ధులయిన వారి రచనలు కూడా వెలువడనున్నాయి ! మళ్ళీ కలిసే మంచి రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ మరో సారి ఆ నాటి తీపి గుర్తుల నెమరు వేత ఇది !