14, మార్చి 2013, గురువారం

కథా మంజరి: కొత్త కథల పుస్తకం - వేద ప్రభాస్ కథలు

కథా మంజరి: కొత్త కథల పుస్తకం - వేద ప్రభాస్ కథలు: మిత్రుడు వేద ప్రభాస్ ( జె.వి.బి. నాగేశ్వర రావు)  కొత్త కథల సంపుటిని వెలువరించాడు. సాహిత్యం లో కథానికకు ప్రపంచం లోనే  ఆద్యుడైన ఎ...