22, ఏప్రిల్ 2013, సోమవారం

మా మంచి తెలుగు పద్యం


ఏర్చి కూర్చిన పద్యాలు , భావాలతో పాటు దాదాపు రెండు వందలు ఇక్కడ  పెద్దవి చేసుకుని చదవండి ...