12, మే 2010, బుధవారం

నేనూ - మా అమ్మా

మా అమ్మ పార్వతమ్మ పోయిన సుమారు నాలుగు నెలలకి ఈ పిల్లల నవలిక నా పంతొమ్మివ ఏట రాసాను.
నలభై పేజీలున్న ఈ నవలిక కృష్ణా పత్రిక లో ఆరు వారాల పాటు ప్రచురించబడింది. ఇటీవల వచ్చిన
మదర్స్ డే సందర్భంగా మరో సారి ఈ నవలికను చూసుకుని ఆనందించేను.