12, మే 2010, బుధవారం

అరకు లోయ అందాలు
ఇది విశాఖ జిల్లా లోని అరకు లోయలో గిరిజన వనితల థింసా నాట్యం.